Контакт

FODSK

Фонд за осигурување на депозити ул. "11 Октомври" бр.18, 1000 Скопје

Телефон: ++ 389 (2) 3235-730; 3235-731
Факс: ++ 389 (2) 3296-901
E-mail: info@fodsk.org.mk
Веб-страна: www.fodsk.org.mk

  

Список на лица вработени во Фондот за осигурување на депозити

Amir Shabani директор amirs@fodsk.org.mk 02/3235730
Јасминка Мартиновска

раководител на сектор за правни, административни работи и управување со квалитет

jasminam@fodsk.org.mk 02/3235738
д-р. Краља Чесмаџиска раководител на сектор за обесштетување на депоненти, меѓународна соработка, промотивни активности, односи со јавноста и ИКТ kraljac@fodsk.org.mk 02/3235739
м-р. Маја Ристовска раководител на сектор за инвестирање на средствата на Фондот, наплата на премија и истражување и развој majar@fodsk.org.mk 02/3235746
м-р. Ирена Митровска помошник раководител на сектор за обесштетување на депоненти, меѓународна соработка, промотивни активности, односи со јавноста и ИКТ irenam@fodsk.org.mk 02/3235748
Катрина Демниева Кочовска помошник раководител сектор за инвестирање на средствата на Фондот, наплата на премија и истражување и развој кetidk@fodsk.org.mk 02/3235743
Ардиан Груби раководител на сектор за финансиски, сметководствени работи и јавни набавки ardiang@fodsk.org.mk 02/3235741
Антигона Сефери помошник раководител на сектор за правни, административни работи и управување со квалитет antigonas@fodsk.org.mk 02/3235737
м-р. Сања Стојковска помошник раководител на сектор за финансиски, сметководствени работи и јавни набавки sanjas@fodsk.org.mk 02/3235745
Мимоза Чајани помошник раководител на сектор за правни, административни работи и управување со квалитет mimozac@fodsk.org.mk 02/3235730
м-р. Гала Кузмановски раководител на одделение за правни работи galak@fodsk.org.mk 02/3235737
м-р.Сејдула Алими советник за управување со квалитет seljudlaa@fodsk.org.mk 02/3235730
Леонора Ајдари советник за општи работи секретар/архивар leonoraa@fodsk.org.mk

02/3235730

Оливер Пешевски раководител на одделение за промотивни активности и односи со јавноста oliverp@fodsk.org.mk 02/3235730
м-р. Љуљета Азизи  советник преведувач luljetaa@fodsk.org.mk 02/3235730
Хамид Ајети виш соработник за ИКТ hamida@fodsk.org.mk 02/3235730
       

Офицер за заштита на лични податоци

д-р. Краља Чесмаџиска раководител на сектор за обесштетување на депоненти, меѓународна соработка, промотивни активности, односи со јавноста и ИК kraljac@fodsk.org.mk 02/3235 739

 

Лице овластено за заштитено внатрешно пријавување

Јасминка Мартиновска

раководител на сектор за правни, административни работи и управување со квалитет

jasminam@fodsk.org.mk 02/32357378
 • Силк Роуд Банка АД Скопје
 • Комерцијална банка АД Скопје
 • НЛБ банка АД Скопје
 • ПроКредит банка АД Скопје
 • Стопанска банка АД Битола
 • Стопанска банка АД Скопје
 • Универзална Инвестициона банка АД Скопје
 • Халк Банка АД Скопје
 • Централна Кооперативна банка АД Скопје
 • Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје
 • ТТК банка АД Скопје
 • Штедилница Можности ДОО Скопје
 • Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје