Што е Фонд за осигурување на депозити

fodsk

Што е осигурено?

Банките, филијалите на странски банки и штедилниците основани во Република Северна Македонија се должни да ги осигураат депозитите на населението во Фондот за осигурување на депозити.

Депозити на население се:

 • денарски и девизни депозити
 • сертификати за депозит
 • трансакциски сметки
 • депозити врзани за парични картички и девизни приливи на физички лицa
 • Силк Роуд Банка АД Скопје
 • Комерцијална банка АД Скопје
 • НЛБ банка АД Скопје
 • ПроКредит банка АД Скопје
 • Стопанска банка АД Битола
 • Стопанска банка АД Скопје
 • Универзална Инвестициона банка АД Скопје
 • Халк Банка АД Скопје
 • Централна Кооперативна банка АД Скопје
 • Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје
 • ТТК банка АД Скопје
 • Штедилница Можности ДОО Скопје
 • Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје