Депозити кои не се обесштетуваат

fodsk

Депозити кои не се обесштетуваат

Фондот не ги обесштетува следните депозити:

 1. Депозити на депоненти на кои им биле дадени привилегирани каматни услови, различни од оние објавени во банката, филијалата на странската банка или штедилницата;
 2. Депозити на депоненти сопственици на над 5% од акциите со право на управување со банката, филијалата на странската банка или штедилницата;
 3. Депозити на членови на органите на управување на банката, филијалата на странската банка или штедилницата;
 4. Депозити на роднини од прв степен на лицата од точките 2 и 3, сопруг(а) и деца;
 5. Депозити кои се врзани со трансакции со кои се вршело перење пари доколку прекршителот е осудуван и казната е во сила.

Во случај кога депонентот има обврски кон банката или штедилницата, вкупниот износ на депозитот на депонентот се намалува за износот на обврските на депонентот кон банката, филијалата на странската банка или штедилницата.

Во случај на заеднички депозит се смета дека деловите на вложувачите се еднакви ако поинаку во договорот не е определено.

 • Силк Роуд Банка АД Скопје
 • Комерцијална банка АД Скопје
 • НЛБ банка АД Скопје
 • ПроКредит банка АД Скопје
 • Стопанска банка АД Битола
 • Стопанска банка АД Скопје
 • Универзална Инвестициона банка АД Скопје
 • Халк Банка АД Скопје
 • Централна Кооперативна банка АД Скопје
 • Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје
 • ТТК банка АД Скопје
 • Штедилница Можности ДОО Скопје
 • Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје