Меѓународна соработка

Меѓународна соработка

Меѓународни односи

Фондот е член на Европскиот форум на осигурители на депозити (European Forum of Deposit Insurers - EFDI). ЕФДИ е асоцијација на Европските фондови за осигурување на депозити, и нејзината цел е да придонесе на стабилноста на финансиските системи преку промоција на Европската соработка на полето на осигурување на депозити.

Фондот соработува со Меѓународната асоцијација на осигурители на депозити - (IADI - International Association of Deposit Insurers).

 • Силк Роуд Банка АД Скопје
 • Комерцијална банка АД Скопје
 • НЛБ банка АД Скопје
 • ПроКредит банка АД Скопје
 • Стопанска банка АД Битола
 • Стопанска банка АД Скопје
 • Универзална Инвестициона банка АД Скопје
 • Халк Банка АД Скопје
 • Централна Кооперативна банка АД Скопје
 • Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје
 • ТТК банка АД Скопје
 • Штедилница Можности ДОО Скопје
 • Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје