Анкетен прашалник

1. Колку сте задоволни од услугата од страна вработените од Фондот?
2. Колку сте задоволни од времето (деновите) на исплата на Вашето обесштетување од страна на Фондот?
3. Колку сте задоволни од висината на законски определеното ниво на обесштетување?
4. Повеќе
 • Силк Роуд Банка АД Скопје
 • Комерцијална банка АД Скопје
 • НЛБ банка АД Скопје
 • ПроКредит банка АД Скопје
 • Стопанска банка АД Битола
 • Стопанска банка АД Скопје
 • Универзална Инвестициона банка АД Скопје
 • Халк Банка АД Скопје
 • Централна Кооперативна банка АД Скопје
 • Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје
 • ТТК банка АД Скопје
 • Штедилница Можности ДОО Скопје
 • Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје