ИСО Стандардизација

ISO

ISO 9001:2015

Фондот за осигурување на депозити спроведува политика за квалитет која е заснована на воспоставување и одржување на механизми за континуирано подобрување и контрола на услугите и процесите.

Политика за квалитет

СЛИЧНИ СОДРЖИНИ

  • Силк Роуд Банка АД Скопје
  • Комерцијална банка АД Скопје
  • НЛБ банка АД Скопје
  • ПроКредит банка АД Скопје
  • Стопанска банка АД Битола
  • Стопанска банка АД Скопје
  • Универзална Инвестициона банка АД Скопје
  • Халк Банка АД Скопје
  • Централна Кооперативна банка АД Скопје
  • Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје
  • ТТК банка АД Скопје
  • Штедилница Можности ДОО Скопје
  • Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје